Belediye Meclis Gündemi

 Belediye Meclisi Toplandı

Çubuk Belediye Meclisi 1 . Dönem l. Olağan KASIM ayı toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisi toplantı salonunda toplantılarına başladı
Gündem
1.Açılış Yoklama, Saygı Duruşu ve Istiklal Marşı
2.Geçen'I'oplantı Tutanak Özetlerinin görüşülmesi
3.Başkanlık Yazısı Kaınu kuruın ve kuruluşlarına ınalzeme temini vb

4.Belediye   Başkanına Yetki verilmesi
5.Başkanlık Yazısı İlçemiz Atatürk Mah.2826/l ve j4l/l nolu taşınmaz hk
{ Başkanlık Yazısı llçeıniz Yedi mh.2.Genel Etabı(Y.Beyazıt l .Klsım)uyg. iınar planı plan notları hk.
:., Başkanlık Yazısı İlçemiz Merkez Yedi Mahaltesi 4.Genel Etabına (Yavuz Selim
Mahallesi) plan deşğk.
6 Başkanlık Yazısı Muhtar lşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetıneliğinin grşl
7 ['lan vc llütçe Konı.Rıp. 2020 yıIı Tarirife Kararının görüşülmesi
8.Bavındırlık ve [imar  Kom.Rap.
llçeınizde imarlı alanlarında bulunan vc kentsel dönüşüıne giren
yapılarda yol katılıın bedeli ve diğer ücretler hk.
l() Sağlık (ievre Kom.Rp. Çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşıurulması için ALO atık hattı kurulması hk.
ll Gcnçlik, Eğitim ve Spor Komisl,ıınu Raporu
Çubuk bc|ediyesi gençlik sporu kultibti biinycsinde halter ve badıninton kursları açılıırası hk.
12.Sosyal lşler Yaşlılar ve EngellilerKomisyonu Rapr.ınsan Hakları vcHılkla ilişkilcr Kom.Rp.
llçemizde Kaafadar çorbacı adli işletmenin yaptığı çıkmanın degerlendirilmesi
]Saglıl< Çevre Kom.Rp.
Yaşlı ve engelliler için sağlık hizmeti
l4 Tarım ve Hayvancılık -ARGE Komisyonu Raporu
İlçeniz Akbayır mahallesinin hayvancılık iIe uğraşan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması
Yerlcşimler Kom.Rpr. İlçemiz Akbayır mahallesinin alt yapı sorunlarının araştırılması lrk
16Kültür vc Turizm Komisy<ın
Raporu
l402 ANKARA savaşını yaşatılması için ilçeıniz girişinc savaşııi bir
siıngesinin yapılması hk.
l7 Esnaf sanatkarlar ve Tüketicil,iKoruma Konı.Rap.
İlçemizde taaliyet gösteren mimarlık. mühendislik, yapı denetiırr ve harita
ınühendislik ofisleriniı,ı sorunlarının arşt.
18Esnaf sanatkarlar ve Tüketiciyi
Koruma Kom.Rap. ilçeınizde erkek kualiirlerinin sorunlarının araştırılınası hk
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

www.cubuksesi.com sitesinden 10.07.2020 tarihinde yazdırılmıştır.